Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biolit Europe sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Jodłowej 8 lok 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000566630, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 6272742032
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod numerem telefonu: 799-034-593 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 bądź pod adresem e-mail: e.zarzycka@bioliteurope.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy czym działania te odbywają się wyłącznie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  2. związanych z realizacją umowy cywilnoprawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych takich jak: ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, archiwizacyjne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym wysyłania newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.
 5. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ZUS, US, organom kontrolnym, nadzorczym lub audytowym oraz w celu prawidłowego i należytego wykonywania zadań Administratora i w związku z zawartą umową, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, a po tym okresie będą przechowywane przez czas wskazany w obowiązujących przepisach prawa – do momentu wypełnienia przez Administratora niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego na nim.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 9. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Pana/Pani przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.